Охрана труда и БЖД

Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

Закон України
Про пожежну безпеку

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про пожежну безпеку

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 5 листопада 1997 року N 618/97-ВР,
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

Стаття 1. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є Конституція, цей Закон та інші закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої влади, місцевого та регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд покладається на органи архітектури, замовників, забудовників, проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного, громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на дачах і садових ділянках — на їх власників або наймачів, якщо це обумовлено договором найму.

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

До компетенції центральних органів державної виконавчої влади в галузі пожежної безпеки належить:

проведення єдиної політики в галузі пожежної безпеки;

визначення основних напрямів розвитку науки і техніки, координація державних, міжрегіональних заходів і наукових досліджень у галузі пожежної безпеки, керівництво відповідними науково-дослідними установами;

розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил пожежної безпеки;

встановлення єдиної системи обліку пожеж;

організація навчання спеціалістів у галузі пожежної безпеки, керівництво пожежно-технічними навчальними закладами;

оперативне управління силами і технічними засобами, які залучаються до ліквідації великих пожеж;

координація роботи щодо створення і випуску пожежної техніки та засобів протипожежного захисту, встановлення державного замовлення на їх випуск і постачання;

співробітництво з органами пожежної безпеки інших держав.

Вирішення всіх інших питань у галузі пожежної безпеки, не віднесених цим Законом до компетенції центральних органів державної виконавчої влади, належить до компетенції Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування.

Стаття 4. Обов’язки державних органів щодо забезпечення пожежної безпеки

Центральні органи державної виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування в межах своєї компетенції організують розроблення та впровадження у відповідних галузях і регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки населених пунктів і об’єктів.

Міністерство внутрішніх справ України:

забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, координує діяльність міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади з питань удосконалення пожежної охорони;

одержує безкоштовно від міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

залучає до розроблення актуальних проблем пожежної безпеки, проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та інші установи, а також окремих учених, висококваліфікованих фахівців.

Рішення Міністерства внутрішніх справ України з питань пожежної безпеки, що належать до його компетенції, є обов’язковими для органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ, організацій та громадян.

Міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади:

проводять єдину науково-технічну політику з питань пожежної безпеки;

розробляють і реалізують комплексні заходи, спрямовані на поліпшення пожежної безпеки об’єктів;

здійснюють методичне керівництво та контроль за діяльністю підвідомчих об’єктів у галузі пожежної безпеки.

Для координації і вдосконалення роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в апаратах міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади створюються служби пожежної безпеки.

Органи державної виконавчої влади, що здійснюють матеріально-технічне забезпечення виробництва найважливіших видів продукції, повинні передбачати задоволення потреб пожежної охорони та об’єктів народного господарства в пожежній техніці, обладнанні, засобах протипожежного захисту. Випуск цієї техніки, обладнання та засобів включається до державного замовлення.

Стаття 5. Обов’язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі — власники), а також орендарі зобов’язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів і продукції, що ними виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які виробляють продукцію протипожежного призначення та надають послуги, пов’язані з запобіганням або ліквідацією пожеж, звільняються від сплати податків на прибуток у межах обсягу виконаних робіт.

Підприємства, установи та організації, які мають або утримують пожежні команди з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на утримання цих команд).

На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. Типове положення про пожежно-технічну комісію затверджується Міністерством внутрішніх справ України.

Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших виробничих об’єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об’єднання. Для виконання делегованих об’єднанню функцій в його апараті створюється служба пожежної безпеки.

Стаття 6. Обов’язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов’язані:

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

Стаття 7. Державний пожежний нагляд

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об’єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів іноземних фірм та спільних підприємств регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

На об’єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:

розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов’язковими для всіх підприємств, установ, організацій та громадян;

погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила;

встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань;

здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та організацій, а також громадянами;

проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки.

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду.

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право:

1) проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об’єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

2) давати (надсилати) керівникам центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки.

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі, або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт;

3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт;

4) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.

Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов’язків. За шкоду, завдану юридичним та фізичним особам, громадянам внаслідок застосування санкцій, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті, органи та посадові особи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки

У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а також навчання дій на випадок пожежі.

У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота, спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і виховання у дітей бережливого ставлення до національного багатства.

Місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, житлові установи та організації зобов’язані за місцем проживання організовувати навчання населення правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки відповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством внутрішніх справ України.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Перелік посад і порядок організації навчання визначаються Кабінетом Міністрів України.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Програми навчання з питань пожежної безпеки мають погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних документів і проектної документації

Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію повинні включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з органами державного пожежного нагляду. Погодженню підлягають також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила.

Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних актах, не повинні суперечити державним стандартам, нормам і правилам.

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при проектуванні, будівництві та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення

Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування, транспортні засоби, що вводяться в дію після завершення будівництва або реконструкції, технічного переоснащення, технологічні процеси та продукція повинні відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки.

Забороняється будівництво, реконструкція, технічне переоснащення об’єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, випуск пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки. Фінансування цих робіт може провадитися лише після одержання позитивних результатів експертизи.

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, жилих та інших об’єктів, впровадження нових технологій, передача у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняються.

Проектні організації зобов’язані здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень з пожежної безпеки при будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та експлуатації запроектованих ними об’єктів.

Машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, а також продукція, в стандартах на які є вимоги пожежної безпеки, повинні мати сертифікат, що засвідчує безпеку їх використання, виданий у встановленому порядку.

Новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду.

Експертиза проектів щодо пожежної безпеки та видача дозволу на початок роботи підприємства здійснюється органами державного пожежного нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці органи також беруть участь у прийнятті об’єктів в експлуатацію.

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, транспортні засоби, технологічне обладнання вводяться в експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних актів з пожежної безпеки, що діють в Україні.

Забороняється застосування в будівництві та виробництві матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки.

Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та будівництво об’єктів, що здійснюються іноземними фірмами, повинні відповідати чинним в Україні нормативним актам.

Стаття 11. Виробництво пожежної техніки та протипожежного устаткування

Виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення здійснюються підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, які одержали на це спеціальний дозвіл (ліцензію), що видається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні мати державний сертифікат якості. Порядок одержання державних сертифікатів якості і термін їх дії визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Організація наукових досліджень з проблем пожежної безпеки

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем пожежної безпеки проводяться Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки Міністерства внутрішніх справ України, а також іншими науково-дослідними, проектно-конструкторськими установами та навчальними закладами України.

Стаття 13. Облік пожеж

Відповідно до Закону України «Про державну статистику» в Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади, підприємства, установи та організації зобов’язані вести облік пожеж, які виникають на об’єктах, що належать або підконтрольні їм, аналізувати причини їх виникнення та вживати заходів до їх усунення.

Стаття 14. Мета і завдання пожежної охорони

Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров’я громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж, підтримання належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Забороняється використання пожежної охорони для виконання завдань, не передбачених цим Законом.

Стаття 15. Види пожежної охорони

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, сільську та добровільну.

ohrana-bgd.narod.ru

До закону україни про пожежну безпеку

Прийнятий 17 грудня 1993 р.

Верховна Рада України прийняла Постанову про порядок уведення цього Закону в дію .

Усього Закон «Про пожежну безпеку » нараховує 41 статтю.У преамбулі його говориться про те, що забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною державної діяльності по охороні життя і здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища .

Діючий Закон визначає загальні правові , економічні і соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України , регулює відносини державних органів , юридичних і фізичних осіб у цій області незалежно від виду їх діяльності і форм власності .

Про правові основи діяльності у області пожежної безпеки говорить стаття 1 Закону «Про пожежну безпеку»:» П равовою основою є :

 • Конституція України ;
 • Діючий Закон і інші закони України (про охорону праці і т.д.);
 • Постанови ВР України ;
 • Укази і розпорядження Президента України ;
 • Декрети , постанови і розпорядження КМ України ;
 • Рішення органів державної виконавчої влади;
 • Рішення органів місцевого і регіонального самоврядування , прийнятих у межах їх компетенції .
 • Хто ж зобов’язаний забезпечувати пожежну безпеку на території України? З ким будуть вирішувати питання забезпечення пожежної безпеки органи ДПН , з кого запитувати і вимагати? Про це говорить стаття 2 Закону України «Про пожежну безпеку » — забезпечення ПБ є складовою частиною виробничої і іншої діяльності посадових осіб , працівників підприємств , установ , організацій і підприємців. Це повинно бути відбито у трудових договорах (контрактах) і статутах підприємств , установ і організацій .

  Забезпечення пожежної безпеки підприємств , установ і організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб , якщо інше не передбачено відповідним договором.

  Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні і забудові населених пунктів , будівництві , розширенні , реконструкції, технічному переоснащенні підприємств , будівель і споруджень покладається на органи архітектури, замовників, забудовників , проектні і будівельні організації ( підрядчики і субпідрядчики ).

  Забезпечення пожежної безпеки у житлових приміщеннях державного , суспільного житлового фонду , фонду житлово-будівельних кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в житлових будинках частки житлового фонду і других спорудженнях, на дачах і садибних ділянках — на їх власників або наймачів , якщо це обумовлено договором наймання.

  Стаття 3 говорить: «У розмежуванні компетенції у області пожежної безпеки «.

  Мова йде про те, які питання відносяться до компетенції центральних органів виконавчої влади, а які до компетенції місцевих і регіональних органів державної влади, органів місцевого і регіонального самоврядування .

  Важливе значення для практичних працівників пожежної охорони має зміст статті 4: «Обов’язки державних органів по забезпеченню пожежної безпеки «.

  Стаття 5 Закону визначає » Обов’язки підприємств , установ і організацій по забезпеченню пожежної безпеки «. Обов’язки власників ( господарів ) або уповноважені ними органи, а також орендарів :

 • розробляти комплексні міри по забезпеченню пожежної безпеки ;
 • забезпечувати дотримання ПП вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог розпорядження і ухвалений органів ДПН ;
 • організувати навчання працівників правилам пожежної безпеки і пропаганди заходів для їх забезпечення ;
 • у випадку відсутності у нормативних актах вимог , необхідних для забезпечення пожежної безпеки , приймати відповідні міри , погоджуючи їх з органами ДПН ;
 • представлять за вимогою державної пожежної охорони зведення і документи в стані пожежної безпеки об’єктів і виробленої ними продукції ;
 • проводить службове розслідування випадків пожеж .

Стаття 7 Закону — » Державний пожежний нагляд «.

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки у населених пунктах і на об’єктах незалежно від форм власності здійснюється у відповідності з діючим законодавством державної пожежної охорони у порядку , установлюваному КМ України (тобто правова основа діяльності органів ДПН ).

Контроль за виконанням ППБ у час проектування , технічного переобладнання , будівництва , реконструкції і експлуатації об’єктів іноземних фірм і спільних підприємств регулюється діючим законодавством або умовами , передбаченими договорами сторон , якщо вони не суперечать діючому законодавству .

На об’єктах приватної власності органи ДПН контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також рішення питань пожежної безпеки , що стосуються прав і інтересів інших юридичних осіб і громадян ( приклад , приватний більярдний клуб «Карамболь «).

Органи ДПН у відповідності з покладеними на них задачами зобов’язані :

 • розробляти з участю зацікавлених міністерств і др. центральних органів державної виконавчої влади і затверджувати загальнодержавні ППБ , обов’язкові для всіх підприємств , установ , організацій і громадян ;
 • погоджувати проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов і інших нормативно-технічних документів , що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлені норми і правила;
 • установлювати порядок розробки і затвердження положень , інструкцій і інших нормативних актів з питань пожежної безпеки , діючих на підприємстві , у установі і організації , розробляти типові документи по цим питаннях ;
 • здійснювати контроль за дотриманням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим , місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування , керівниками і іншими посадовими особами підприємств , установ, а також громадянами ;
 • проводить згідно діючому законодавству перевірки і дізнання за повідомленнями і заявами у злочинах , зв’язаних з пожежами і порушеннями ППБ .
 • Дуже істотно і важливе положення , що посадовими особами органів ДПН є державні інспектори по пожежному нагляду , які мають право:

  • проводити у будь-який час у присутності власника або його представника ПТО і перевірки підприємств , установ , організацій , будівель , споруджень , новобудов і др. підконтрольних об’єктів незалежно від форм власності , одержувати від власника необхідні пояснення , матеріали і інформацію ;
  • давати (направляти) керівникам центральних органів державної виконавчої влади, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого і регіонального самоврядування , керівникам і іншим посадовим особам підприємств , установ і організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання розпорядження ( приписання) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки .
  • У випадку порушення ППБ , що створює погрозу виникнення пожежі або заважає його гасінню і евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів ППЗ з відхиленням від стандартів або технічних умов, або у випадку їх відсутності припиняти або забороняти роботу підприємств , окремих виробництв , виробничих ділянок , агрегатів , експлуатацію будівель , споруджень , окремих приміщень , опалювальних приладів , ділянок електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт , випуск і реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем і засобів ППЗ , дію виданих дозволів на право проведення робіт :

  • здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог , передбачених стандартами, нормами і правилами, у час проектування ( вибірково ), будівництва , реконструкції , розширення або технічного переообладнання , капітального ремонту підприємств , будівель , споруджень і інших об’єктів . У випадку виявлення порушень забороняти їхню експлуатацію , зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносить пропозиції про припинення фінансування цих робіт ;
  • залучати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств , установ , організацій і громадян , винних у порушенні установлених законодавством вимог пожежної безпеки , невиконання розпоряджень, постанов органів ДПН , використанні пожежної техніки і засобів пожежогасіння не по призначенню ;
  • застосовувати штрафні санкції до підприємств , установ і організацій за порушення установлених законодавством вимог пожежної безпеки , невиконання розпоряджень ( приписів ) посадових осіб органів ДПН .
  • Посадові особи органів ДПН несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов’язків. За збиток, заподіяний юридичним і фізичним особам , громадянам унаслідок застосування санкцій , передбачених пунктами 2 і 3 даної статті , органи і посадові особи ДПН відповідальності не несуть .

   Стаття 35 Закону: » Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки «.

   За порушення установлених законодавством вимог пожежної безпеки , створення перешкод для діяльності посадових осіб органів ДПН , невиконання їх розпоряджень, винні у цьому посадові особи , інші працівники підприємств , установ , організацій і громадяни залучаються до відповідальності згідно діючому законодавству .

   Дуже важлива стаття 39: «Нагляд за дотриманням законності у діяльності пожежної охорони «, який здійснюють Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори .

   Таким чином, роблячи висновок необхідно відзначити , що знання і строге дотримання норм і положень Закону України » Про пожежну безпеку» просто необхідно.

   nuczu.edu.ua